Зростання ролі інвестиційної діяльності

Зростання ролі інвестиційної діяльності в розвитку світової економіки, інвестиційний характер економічних циклів національного та наднаціонального рівнів, наявність досить стійких тенденцій, що яскраво виявляються в міжнародному русі капіталів, глобалізація і водночас поглиблення національної визначеності економік та вплив цих процесів на інвестиційні потоки, зумовлюють поглиблений інтерес дослідників до цієї галузі наукових знань. Вони все більше звертаються до історичних джерел, намагаючись виявити «генетику» закономірностей сучасних інвестиційних процесів, віддають данину авторам і школам, що сформували засади сучасної інвестиційної теорії.
У цьому навчальному посібнику аналізується не тільки історичний аспект теорій інвестицій: характеристика теорій інвестицій періоду зародження та становлення капіталістичної економіки, маржиналізм і зародження неокласичної традиції, зміна підходів до формування інвестиційної політики з монополістичною трансформацією економік, кейнсіанська інвестиційна теорія і особливості її застосування в різних країнах, еволюція неокласичних і виникнення неоліберальних інвестиційних теорій у XX ст., інституціональні теорії інвестицій, а й методологічні засади аналізу теорій інвестиційної діяльності.
Отже, завданням курсу «Теорії інвестицій» є поглиблення знань з економічної теорії; формування уявлень про взаємозв’язок політики макро-економічного регулювання і тенденцій розвитку інвестиційних процесів; про причини і формування конкретної економічної стратегії розвитку; аналіз внеску окремих економічних шкіл у розвиток теорії інвестицій. Предметом курсу є теорія та практика інвестування на різних історичних етапах розвитку суспільств, а ключовим девізом – гасло «Теорія інвестицій – це теорія економічного зростання».