Побудова ефективної фінансово-кредитної системи, яка б дозволили суб’єктам МСП мати доступ до фінансових ресурсів, визначається як один з пріоритетів державної політики і сфері підприємництва. Характерною рисою сучасного етапу створення такої системи є зміна у розумінні місця і ролі держави в цьому процесі. Якщо у попередні роки держава розглядалась як головне джерело фінансових ресурсів для такої підтримки, то сьогодні вона займає активну позицію, властиву саме державі, тобто створює умови для розвитку відповідних схем та установ.

Виходячи з цього, суттєво змінилася і роль Українського фонду підтримки підприємництва. З фонду, який розглядався і частково виступав як безпосередньо фінансово-кредитна установа, він трансформується в інституцію, що здійснює фінансове забезпечення державної політики розвитку підприємництва згідно з затвердженими програмами.

Діяльність УФПП у сфері фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва визначається діючими законодавчими актами, регламентується “Положенням про порядок використання Українським фондом підтримки підприємництва коштів, передбачених на розвиток підприємництва в Україні” і стосується таких напрямків:

 • фінансове забезпечення реалізації заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;
 • фінансова підтримка окремих програм і проектів вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі через уповноважений банк;
 • моніторинг виконання програм і проектів, аналіз ефективності використання інвестованих коштів;
 • впровадження нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;
 • сприяння розвитку небанківського фінансово-кредитного сектора.

Головний документ, який забезпечує реалізацію ідеологічних засад і визначає конкретні дії у сфері фінансової політики УФПП, є Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні.

Метою Національної Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права громадян України на підприємницьку діяльність, підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

Очікуваними результатами реалізації Національної Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей для розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, збільшення кількості малих підприємств, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення ринку вітчизняними конкурентоспроможними товарами і послугами, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

В Законі України про Національну програму № 2157-ІІІ від 21.12.2000 визначено її основні напрямки та передбачено, що заходи щодо її реалізації щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, а обсяги їх бюджетного фінансування затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на черговий рік.

Головним розпорядником коштів, що виділяються на реалізацію заходів Національної Програми є Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Головним організатором виконання більшості заходів є Український фонд підтримки підприємництва.

Національна програма є комплексом заходів, в реалізації яких можуть приймати участь державні й місцеві органи влади, об’єднання підприємців і суб’єкти інфраструктури, такі як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, профільні бізнес-асоціації, аналітичні центри, консалтингові, лізингові та інші організації. Ці заходи стосуються основних напрямків, які є складовими державної політики у сфері підприємництва, і саме у цих напрямках спрямовуються державні кошти:

 • розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва;
 • реалізація соціально спрямованих програм;
 • впровадження освітніх програм і заходів, спрямованих на підвищення бізнес-культури;
 • консультаційна, інформаційна. ресурсна та фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва.

Відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робот і послуг за державні кошти” виконання заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, які пов’язані з закупівлею УФПП товарів або послуг, здійснюється шляхом проведення тендерів. Оголошення про чергові тендери розміщуються у „Віснику державних закупівель”.

Впровадження заходів, пов’язаних з фінансуванням суб’єктів малого підприємництва, з метою забезпечення об’єктивності та прозорості УФПП проводить шляхом конкурсного відбору. Оголошення про чергові конкурси публікуються в газеті „Урядовий кур’єр”.

Здійснюючи фінансування проектів і програм за рахунок передбачених на це державних коштів, УФПП проводить системний моніторинг впровадження цих заходів та дослідження соціально-економічної ефективності від їх реалізації. При цьому УФПП ставить перед собою такі цілі:

 • забезпечити своєчасне, цільове і раціональне використання державних коштів;
 • проаналізувати результати використання цих коштів з точки зору зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, надходжень до бюджетів різних рівнів, додаткового створення робочих місць, економічного та соціального значення для регіону, набутого досвіду для майбутньої діяльності;
 • стимулювати та дисциплінувати підприємців, виховувати в них відповідальне відношення до виконання своїх фінансових та інших зобов’язань за договорами, ділову відповідальність, додержання засад підприємницької етики.

Все це дозволяє в кінцевому результаті визначити загальний внесок УФПП в підтримку розвитку підприємництва у наступних аспектах:

 • забезпечення суб’єктам підприємницької діяльності полегшення доступу до фінансових ресурсів;
 • збереження існуючих та створення нових робочих місць;
 • збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції та, відповідно, збільшення питомої ваги продукції, яка виробляється малими підприємствами, у валовому внутрішньому продукті;
 • розширення податкової бази, а тим самим збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів;
 • попередження відходу в тіньовий бізнес та виведення з нього суб’єктів підприємництва;
 • сприяння підвищенню бізнес-культури та кваліфікації підприємців, отриманню ними досвіду для майбутньої діяльності.