Архив рубрики: ‘Менеджмент’

Діагностика управління підприємством

Необхідно зрозуміти, що діагностика – це не одноразовий акт, а процес, який здійснюється в часі і просторі. Процес діагностики – дослідницький, пошуковий, пізнавальний, орієнтований на перспективи подальшого розвитку діагностованого об’єкту. Подробнее »

Коефіцієнт ефективності управління

Коефіцієнт ефективності управління відображає ступінь використання потенційних можливостей підприємств. Процес управління ефективністю діяльності підприємства має розглядати матеріальні, фінансові, трудові ресурси такими, що забезпечують реалізацію управлінського впливу і надходять із зовнішнього середовища. Подробнее »

Управління результативністю менеджменту організацій

Ефективність управління характеризується кінцевими результатами виробничо-господарської діяльності і показниками ефективності управління підприємством. Ефективність управління необхідно розглядати в єдності двох сторін – економічної і соціальної. Подробнее »

Регулювання якості

Регулювання якості як перехід від технічного контролю – цей підхід включає три найважливіших елементи: контроль, аналіз і на цій основі регулювання технологічного процесу, тобто вибір і здійснення дій, що забезпечують підтримку необхідного рівня якості. Управління якістю в масштабах фірми покладається на центральну службу контролю якості (або забезпечення якості), в функції якої входить розробка якісних показників за всіма видами продукції, що випускається, методів перевірки якості та порядку проведення випробувань, аналіз рекламацій і порядок їх регулювання, з’ясування причин виникнення дефектів і браку та умов їх усунення. Подробнее »

Конкурентна політика організації

Головною рушійною силою ринкової економіки є конкуренція товаровиробників. Кінцева мета адаптації підприємства – перемога в конкурентній боротьбі за споживача, за ринки збуту як закономірний підсумок його інтегрованих зусиль з реалізації організаційно-економічної системи адаптації. Подробнее »

Ризикозахищеність організації

Варто звернути увагу, що проблема ризиків тісно переплітається з проблемою невизначеності (неточності, недостатності, неповноти, невірогідності, ненадійності) наших знань про умови і процеси, що протікають у об’єкті, якій нас цікавить та зовнішньому середовищі, з імовірнісним характером виникнення небажаних подій. Варто виділити декілька основних ознак для побудови класифікації ризиків: 1. За рівнем системи, що розглядається – глобальний і локальний ризик. Подробнее »

Механізм банкрутства

Механізм банкрутства – це поділ капіталу з метою більш ефективного його використання як до, так і в процесі признання підприємства банкрутом. Матеріально-правовими умовами порушення провадження у справі про банкрутство є стійка (понад три місяці) і значна (на суму не менше 300 мінімальних розмірів заробітної плати) неплатоспроможність. Подробнее »

Основи антикризового управління організацією

Необхідно зрозуміти, що в основі виникнення будь-якого кризового явища лежать процеси функціонування і розвитку соціально-економічних систем. Функціонування та розвиток тісно пов’язані між собою, відображають діалектичну єдність основних тенденцій соціально-економічної системи. Подробнее »

Психологічні методи управління

Мета психологічних методів управління – управління психологічною діяльністю особистості, регулювання її поведінки та створення на цій основі морально-психлогічного клімату, який сприяє активізації людського чинника та формує розвиток особистості. Об’єктом психологічних методів управління є особистість, тобто індивід, а суб’єктом – виступає керівництво підприємства, яке спирається на думку трудового колективу. Подробнее »

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз діяльності підприємства проводиться перед складанням планів, при прийнятті управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Предметом економічного аналізу в управлінні є господарська діяльність підприємства в цілому, окремого підрозділу, колективу чи окремого працівника. Подробнее »