Архив рубрики: ‘Економічна діагностика’

Визначення коефіцієнтів рангової кореляції

Для визначення коефіцієнтів рангової кореляції за відхиленнями обчислимо суми квадратів рангових відхилень. Для обчислення коефіцієнта збігів Фехнера необхідно визначити, скільки збігів пріоритетності змін ключових індикаторів спостерігається порівняно з еталонним динамічним критерієм. Подробнее »

Абсолютні індикатори

Найбільш інформаційно насиченими з позиції характеристики масштабів функціонування підприємства є такі абсолютні індикатори: – чистий прибуток/збиток підприємства; – чистий дохід від реалізації продукції; – собівартість підприємства; – середньорічна вартість активів; – середньорічна вартість основних засобів; – середньорічна вартість оборотних засобів; – середньоспискова чисельність працівників. Ці показники допомагають оцінити насамперед масштаби функціонування підприємства й отримані результати за відповідних умов функціонування. Подробнее »

Механізм комплексної діагностики розвитку підприємства

Як засвідчує аналіз даних, у теорії та на практиці в процесі діагностування розвитку підприємства проаналізовано відхилення, темпи приросту ключових показників і параметрів функціонування-Такий підхід дає змогу за сукупністю параметрів оцінити динамічні й структурні зміни у виробничо-господарській діяльності підприємства. Він спрямований насамперед на діагностику масштабів перетворень, тобто кількісний аспект розвитку. Подробнее »

Розвиток як категорія

Результати аналізу наукових джерел засвідчує: розвиток як категорію можна розглядати із декількох позицій; тобто розвиток як: процес (рух); результат; властивість; закономірність; динаміку. На підставі цього розвиток підприємства також доцільно розглядати багатоаспектно. Подробнее »

Поняття розвитку

Поняття розвитку глибоко відображено і в економічній науці, адже всяка економічна система змінюється з плином часу під впливом значного переліку чинників. Розвиток підприємства в економічній теорії та практиці господарювання відображається за допомогою життєвого циклу, – етапів і стадій життєдіяльності підприємства від створення до ліквідації. Подробнее »

Розвиток як об’єкт діагностики

Кожне підприємство, функціонуючи у певному середовищі, розвивається, адже з плином часу змінюються його якісні й кількісні характеристики, відбувається перехід з одного етапу життєвого циклу на інший, змінюється позиція підприємства на ринку і под. Для цілеспрямованого розвитку на підприємствах зазвичай розробляють стратегічні й тактичні плани, реалізовують послідовний комплекс цільових заходів, здійснюють активний пошук дієвих механізмів переходу на новий рівень функціонування. Зауважимо: у сучасних умовах функціонування, котрим притаманні нестабільність фінансово-економічної системи, загострення конкуренції на різних ринках, активна зміна споживацьких потреб, підприємствам недостатньо лише пристосовуватись до змін умов функціонування, адже для утримання стійких позицій на ринках необхідно випереджувати зміни, що яскраво демонструють лідери різноманітних галузей економіки. Подробнее »

Комплексна діагностика розвитку підприємства

Балансова вартість підприємства – вартість активів підприємства на певну дату. Потенціал підприємства – його можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства. Подробнее »

Кількісно-лінгвістична діагностика інвестиційної привабливості підприємства

Для діагностики інвестиційної привабливості підприємства пропонуємо використовувати експертну оцінку з її подальшою трансформацією у кількісно-рівневу, тобто перетворенням на інтегральний показник. Він допоможе сформувати лінгвістичну оцінку рівня інвестиційної привабливості. Подробнее »

Інвестиційна привабливість підприємства

Інвестиційна привабливість підприємства – це сукупність фінансово-економічних, соціальних, логістичних, технологічно-майнових, адміністративно-правових, партнерських, іміджево-брендових, товарних характеристик підприємства, котрі забезпечують його пріоритетне становище у конкурентній боротьбі за інвестиційні ресурси. Аналіз наукових джерел і практики функціонування підприємств дає змогу виокремити невід’ємні складові інвестиційної привабливості підприємства (див. рис). Подробнее »

Діагностика інвестиційної привабливості

Фундаментальна діагностика інвестиційної привабливості об’єкта інвестування передбачає багаторівневе оцінювання за трьома напрямами: – макроекономічний аналіз країни, регіону розташування об’єкта інвестування; – аналіз галузі, в якій здійснює діяльність об’єкт інвестування; – аналіз об’єкта інвестування. Водночас така фундаментальна діагностика потребує значних витрат часу та ресурсів і не завжди виправдана з економічного погляду. Подробнее »